Asmens duomenų apsauga

Telšių r. Buožėnų mokyklos-daugiafunkcio centro asmens duomenis tvarko vadovaudamasi Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu ( 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB).

Nuo 2021 m. lapkričio 7 d. Telšių r. Buožėnų mokyklos-daugiafunkcio centro  teritorija stebima kameromis.

Asmuo turi teisę:

 • Gauti informacijąapie savo asmens duomenų tvarkymą;
 • Susipažintisu savo asmens duomenimis, kurie yra saugomi;
 • Prašyti ištaisytineteisingus, netikslius ar neišsamius asmens duomenis;
 • Prašyti ištrinti(teisė „būti pamirštam”) asmens duomenis;
 • Nesutikti, kad būtų tvarkomi bet kokie su konkrečiu atveju susiję asmens duomenys;
 • Prašyti apribotisavo asmens duomenų tvarkymą;
 • Gauti savo asmens duomenis skaitmeniniu formatu ir persiųsti juos kitam duomenų valdytojui („duomenų perkeliamumas“).

Šios teisės padeda užtikrinti, kad informacija apie asmenį yra teisinga, kad ji prieinama tik tiems, kam suteikta teisė prie jos prieiti, ir naudojama tik teisėtais tikslais.

Asmens teisių įgyvendinimo tvarka:

 • Asmuo, siekdamas įgyvendinti aukščiau nurodytas teises, gali pateikti Telšių r. Buožėnų mokyklos-daugiafunkcio centro  administracijai rašytinį prašymą (asmeniškai, paštu, per atstovą, ar elektroninių ryšių priemonėmis) adresu Mokyklos g. 6, Buožėnų k., Gadūnavo sen., Telšių r., LT-88473, telefonu 844-441-747, elektroniniu paštu  buozenumokykla@gmail.com. Prašymas turi būti įskaitomas, asmens pasirašytas, prašyme turi būti nurodyta: asmens vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, duomenys ryšiui palaikyti ir informacija apie tai, kokią iš aukščiau nurodytų teisių ir kokia apimtimi jis pageidauja įgyvendinti.
 • Telšių r. Buožėnų mokyklos-daugiafunkcio centro   administracija pateikia atsakymą asmeniui ne vėliau nei per 14 dienų nuo prašymo pateikimo dienos.

Asmens teisės nėra absoliučios:

Įstatymuose gali būti numatyta išimčių, kai duomenų valdytojas asmens (duomenų subjekto) teisių gali neįgyvendinti:

 • Kai reikia užtikrinti valstybės saugumą ar gynybą;
 • Kai reikia užtikrinti viešąją tvarką, nusikalstamų veikų prevenciją, tyrimą, nustatymą ar baudžiamąjį persekiojimą;
 • Kai reikia užtikrinti svarbius valstybės ekonominius ar finansinius interesus;
 • Kai reikia užtikrinti tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą;
 • Kai reikia užtikrinti asmens (duomenų subjekto) ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

Asmens duomenų saugumo pažeidimai ir apskundimas:

 • Jeigu asmuo mano, kad pažeistos jo, kaip duomenų subjekto, teisės, arba nori gauti daugiau informacijos apie asmens duomenų tvarkymą, gali kreiptis į Telšių r. Buožėnų mokyklos-daugiafunkcio centro   Duomenų apsaugos pareigūną 844-441-747, elektroniniu paštu  buozenumokykla@gmail.com.

         Duomenų apsaugos pareigūnas privalo užtikrinti slaptumą arba konfidencialumą, susijusį su jo užduočių vykdymu.

 • Jeigu asmuo nesutinka su Telšių r. Buožėnų mokyklos-daugiafunkcio centro   administracijos ar Duomenų apsaugos pareigūno atsakymu, jis gali kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją (VDAI), Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius, Tel. (8 5) 271 2804, 279 1445, el. p. ada@ada.lt.