Laisvos darbo vietos

TELŠIŲ R. BUOŽĖNŲ MOKYKLA-DAUGIAFUNKCIS CENTRAS SKELBIA ATRANKĄ

MOKYTOJO PADĖJĖJO PAREIGYBEI UŽIMTI

Įstaigos pavadinimas: Telšių r. Buožėnų mokykla-daugiafunkcis centras, įstaigos kodas 190586368.

Pareigybės pavadinimas: mokytojo padėjėjas.

Darbo krūvis – 1etatas, 40 val. per savaitę.

Darbo vieta – Telšių r. Buožėnų mokykla-daugiafunkcis centras, Mokyklos g. 6, Buožėnų k., Gadūnavo sen., Telšių r.

Darbo sutarties rūšis – neterminuota, pagal darbo sutartį.

Numatoma darbo pradžia – 2024 m. kovo 13 d.

Pareigybės lygis: C

Darbo užmokestis: nuo 1017,68 Eur/mėn. (neatskaičius mokesčių).

Darbo apmokėjimo sąlygos – darbo užmokestis apskaičiuojamas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų ir komisijų narių darbo apmokėjimo įstatymo 1 priedo nuostatomis.

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentui:

Mokytojo padėjėjas turi atitikti šiuos reikalavimus:

 1. turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą;
 2. gebėti bendrauti su ugdytiniais, turėti žinių apie jų sutrikimų specifiką;
 3. gebėti dirbti su ugdytiniais, padedant jiems įsisavinti ugdomąją medžiagą, atlikti pedagogo skirtas užduotis, apsitarnauti, susitvarkyti, orientuotis aplinkoje, judėti, maitintis, naudotis ugdymui skirtomis priemonėmis;
 4. gebėti bendradarbiauti su pedagogu, švietimo pagalbos specialistais (specialiuoju pedagogu, logopedu), kitais specialistais ir mokinių tėvais (teisėtais vaiko atstovais);

Mokytojo padėjėjas vykdo šias funkcijas:

 1. Padeda vaikui, turinčiam kompleksinių raidos  sutrikimų, negalią:

    1.1. orientuotis ir judėti aplinkoje, susijusioje su ugdymu(si) darželyje ir už jos ribų, ugdomosios veiklos,  veiklų lauke, salėje, papildomos veiklos, renginių ir išvykų metu;

    1.2. apsitarnauti, pavalgyti, pasirūpinti asmens higiena;

 • įsitraukti į ugdomąją veiklą ir pagal galimybes joje dalyvauti;
 • paaiškina mokytojo skirtas užduotis ir talkina jas atliekant;

    1.5. padeda tinkamai naudotis ugdymui skirtomis priemonėmis;

 • padeda pagal vaiko galimybes atlikti užduotis, ar mokytojo pavestą darbą;
 • atlikti kitą su ugdymu(si), savitarna, savitvarka, maitinimu(si) susijusią veiklą;

    1.8. bendradarbiaudamas su grupės mokytoju, logopedu, socialiniu pedagogu ir kitais su ugdytiniu (ugdytinių grupe) dirbančiais specialistais, numato ugdymo tikslų ir uždavinių pasiekimo būdus bei pagalbos ugdytiniams teikimo metodus ir juos taiko;

    1.9. padeda mokytojui parengti ir/ar pritaikyti ugdytiniui (ugdytinių grupei) reikalingą mokomąją medžiagą;

    1.10. padėjėjas atsako už kokybišką savo funkcijų vykdymą bei ugdytinio, ugdytinių grupės, kuriems teikia pagalbą, saugumą.

Pretendentas privalo pateikti:

 1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
 2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
 4. Gyvenimo aprašymą.

Dokumentai priimami: nuo 2024 m. vasario 28 d. iki 2024 m. kovo 8 d.

Dokumentai pateikiami:

pristatant adresu: Mokyklos g. 6, Buožėnų k., Gadūnavo sen., Telšių r.

siunčiant elektroniniu paštu: buozenumokykla@gmail.com    

Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.

Pretendentų atrankos būdas – pokalbis.

Į pokalbį bus kviečiami pretendentai, atitinkantys reikalavimus.

Pretendentų atrankos pokalbiai vyks 2024 m. kovo 12 dieną Telšių r. Buožėnų mokykloje-daugiafunkciame centre. Apie atrankos laiką pretendentai bus informuojami asmeniškai telefonu.

Kontaktinė informacija: raštinės administratorė Sonata Vasiliauskienė, +370 444 41747