Spec. pedagogas

ĮSTAIGOJE DIRBA VYRESNIOJI SPEC. PEDAGOGĖ VILMA VAIČIULĖ.

Specialiosios pedagogės darbo uždaviniai:

 1. Bendradarbiaujant su pedagogais laiku pastebėti vaikų/mokinių specialiuosius poreikius.
 2. Tenkinti vaikų/mokinių specialiuosius ugdymo poreikius, vedant individualius, grupinius  užsiėmimus.
 3. Šalinti priežastis, sukeliančias mokymosi (skaitymo, rašymo, tarties) sunkumus:
  • Lavinti foneminę klausą.
  • Lavinti smulkiąją, tiksliąją motoriką.
  • Turtinti aktyvųjį bei pasyvųjį žodyną.
  • Formuoti regimuosius, laiko bei erdvės  vaizdinius.
  • Lavinti gramatiškai taisyklingą rišliąją kalbą.
 4. Vykdyti veiklą mokyklos Vaiko gerovės komisijoje:
  • Analizuoti vaikų/mokinių ugdymosi poreikius, problemas ir mokinių nesėkmingo mokymosi priežastis.
  • Atlikti vaikų/mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, pirminį vertinimą ir teikti siūlymus Vaiko gerovės komisijos vadovui dėl specialiojo ugdymo šiems vaikams/mokiniams skyrimo.
  • Teikti rekomendacijas (konsultuoti) pedagogus, tėvus (globėjus) dėl specialiojo ugdymo būdų, metodų, trukmės pritaikymo, specialiųjų mokymo priemonių naudojimo, vaiko ugdymo proceso organizavimo, elgesio, lankomumo ir kitais aktualiais klausimais.
  • Esant būtinybei siūlyti tėvams (globėjams) vaiko specialiuosius ugdymosi poreikius įvertinti Pedagoginėje psichologinėje tarnyboje.
 5. Siekti nuolatinės vaiko/mokinių ugdymo pažangos.

Specialiojo pedagoginio konsultavimo turinys: specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių, jų tėvų/globėjų, mokytojų, švietimo pagalbos specialistų konsultavimas specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo, ugdymo organizavimo klausimais.

DARBO LAIKAS:

 • ANTRADIENĮ NUO 11.50 IKI 15.25
 • KETVIRTADIENĮ NUO 11.50 IKI 14.20